Thông tin đào tạo


Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 13/9/2019 (sinh viên đại học chính quy các khóa K51 K52 K53 K54)

Hỗ trợ - Giải đáp

................................................................

Nhà trường mở thêm các lớp học phần bổ sung 2 (bổ sung Cơ học vật liệu MEC203 - 53CNO1; Cơ kỹ thuật 1 MEC204 - BS01); thời gian đăng ký 12h00 ngày 13/9 => 07h00 ngày 16/9/2019; Lưu ý, sinh viên chỉ có thể đăng ký bổ sung thêm các học phần mới này, không được điều chỉnh các học phần trong các giai đoạn trước!

Thời khóa biểu SINH HOẠT LỚP học kỳ I năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ hè năm học 2018-2019 tính đến 16h00 ngày 10/9/2019. Các em sinh viên đăng nhập kiểm tra!

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn V/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2019-2020