Thông tin đào tạo


Hướng dẫn sử dụng tài khoản đăng ký học phần (Dành cho sinh viên khóa mới nhập trường - Tài khoản của sinh viên K55 sẽ được thông báo sau khi cập nhật)

Sinh viên K55 khi nhập học đã được Nhà trường đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2019-2020, sinh viên mặc định học tập theo khối lượng này và không được điều chỉnh, kể từ học kỳ II sinh viên mới bắt đầu tự đăng ký và điều chỉnh khối lượng học tập của mình!

Điều chỉnh lịch thi học phần Kỹ thuật điện đại cương ELE205-H01 (học kỳ hè năm học 2018-2019)

Lịch thực hành xưởng (tuần 10 - 02/09/2019 => 08/09/2019)

Trường hợp sinh viên đăng ký TTTN không được đăng ký học trong thời gian thực tập. Phòng Đào tạo đã hủy các học phần lý thuyết của những sinh viên đăng ký cả hai, sinh viên chủ động điều chỉnh lại khối lượng học tập của mình!

Thông báo V/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Danh sách học phần tại Trung tâm thực nghiệm học kỳ 1, năm học 2019-2010

Cây tiến trình học phần GDTC (dành cho sinh viên K53 trở đi)

Lịch trình học các môn LLCT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 2019-2020

Sơ đồ khối: K52     K53     K54