Thông tin đào tạo


Các học phần

MEC0346: Nguyên lý cắt kim loại (53CM1,53CM2,53CM3)

MEC0349: Máy công cụ (53CM1,53CM2,53CM3)

MEC0201: Đại cương về kỹ thuật (55KC)

Lịch học bắt đầu từ tuần 8 (20/10/2019). Sinh viên cập nhật thời khóa biểu trên trang ĐKMH

................................................................

Điều chỉnh kế hoạch sử dụng giảng đường A10 ngày 26/10/2019

Thời khóa biểu xưởng có một số điều chỉnh, các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra!

................................................................

Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ hè và sơ bộ xét tiến độ học tập học kỳ II năm học 2018-2019 tính đến 17h00 ngày 18/9/2019, trong đó điểm học kỳ hè được tính vào học kỳ II, trường hợp trượt sẽ được rút thành điểm "Z". Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc gửi yêu cầu theo hướng dẫn ở phần Hỗ trợ - Giải đáp

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên tự ý bỏ học

Sinh viên học thử thách (theo quyết định số 164/QĐ-ĐHKTCN ngày 25/3/2019)

Sinh viên học thử thách lại (theo quyết định số 165/QĐ-ĐHKTCN ngày 25/3/2019)

Sinh viên cảnh báo học tập mức 2

Sinh viên cảnh báo học tập mức 1

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 - chi tiết cập nhật ngày 20/9/2019 (sinh viên đại học chính quy các khóa K51 K52 K53 K54)

................................................................

Theo đề nghị của bộ môn Chế tạo máy,

 Các học phần   MEC0346: Nguyên lý cắt kim loại (53CM1,53CM2,53CM3)

                           MEC0349: Máy công cụ (53CM1,53CM2,53CM3)

                           MEC0201: Đại cương về kỹ thuật (55KC)

Sẽ nghỉ học từ tuần 4(23/9/2019) đến hết tuần 7(20/10/2019). Lịch học bổ sung Nhà trường sẽ thông báo sau!

................................................................

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020 (đã thực tập tốt nghiệp)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020 (thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020)

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn V/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2019-2020

................................................................

Thời khóa biểu SINH HOẠT LỚP học kỳ I năm học 2019-2020 (cập nhật 16/9/2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn V/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2019-2020